لینک فایل*تحقیق در مورد طراحي فنداسيون گسترده بر چشمه هاي و نيكلر 11 ص *

تحقیق در مورد طراحی فنداسیون گسترده بر چشمه های و نیکلر 11 ص ,طراحی فنداسیون گسترده بر چشمه های و نیکلر 11 ص,دانلود تحقیق در مورد طراحی فنداسیونتحقیق در مورد طراحي فنداسيون گسترده بر چشمه هاي و نيكلر 11 ص |1631438|khb|
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق در مورد طراحي فنداسيون گسترده بر چشمه هاي و نيكلر 11 ص را مشاهده می نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن .doc :

طراحي فنداسيون گسترده بر چشمه هاي و نيكلر:

مقدمه

در اين فصل مبحثي در مورد انتخاب پارامترهايي براي ابزار طارحي فونداسيون گسترده ساده كه با توضيح مختصري از اين ابزار ها ادامه خواهد يافت. مثالهايي نيز از كاربرد اين ابزارها ارائه شده است. كه با نتيجه گيري كلي همراه خواهد شد. اين مبحث بر پاسخهاي ساختاري گستره نسبت به عوامل تكنيكي زمين متمركز است.

5.2 گزينش پارامترهاي خاك:

5-2-1 مدلهايي براي تحليل بر هم كنش فونداسيون خاك:

در طراحي فونداسيون گستره: خاك در دو مسير ارائه مي شود (شكل 5.1):

الف) به عنوان مجموعه اي از چشمه ها، فرضيه وينكلر يا ،

ب9 پيوستار ، اغلب به نيمه فضاي الاستيكي رجعت داده مي شود. طبق فرضيه وينكلر (5.1) فشار تماس P در نقطه پايه فونداسيون به W قرار گيري، نسبتي مانند زير است.

فرمول (5.1)

همانطور كه در شكل (5.1) ديده مي شود، ثبات نسبت K معمولاً مقياس واكنش شيب يا سختي چشمه وينكلر ناميده مي شود. اين فرم پشتيباني همچنين به مدل مايع چگال بر مي گردد. زيرا پاسخ آن به مايع چگال مشابه است؛ شكل 5.1 (a)، با u كه نشان دهنده فشار هيدرواستاتيك است. بنابر اين واحدهاي قياس واكنش همانند اين واحدها براي وزن واحد است.

خاك همچنين مي تواند پيوستار معرفي شود؛ هم الاستيك و هم غير ااستيك ، (شكل 5.1، b) در حالت اول شناخت بهتر به عنوان فضاي الاستيك را مي توان بوسيله تعدادي راه حل هاي بسته بر پايه فرضيه الاستيكي مورد بررسي قرار داد. حالت دوم (پارامترهاي اضافه C براي انسجام و Q براي زاويه اصطكاك) در تمارين هر روزه به سختي تنظيم مي شود و فقط مي تواند به وسيله استفاده از روشهاي عددي مانند روش عناصر محدود حل شود.

پاسخ روشهاي مختلف در شكل 5.2 براي دو حالت صفر و فونداسيون محدود نسبت به خاك قابل مشاهده است. تفاوت براي فشار تماس تحت فونداسيون سخت و براي قرار گيري فونداسيونهاي انعطاف پذير دوباره قابل ذكر است. اين نكته آخر ضعف مدل وينكلر را نشان مي دهد. از تنها نقاط تحت استقرار فونداسيون به عنوان نتيجه بارهاي فونداسيون به منظور محاسبه افزايش سختي خاك در مناطق فونداسيون ، سختي دورترين چشمه ها بايد افزايش يابد (5.2).

5.2.2 تعيين مقياسهاي واكنش شيبي:

مقياسهاي واكنش شيب از طريق زير بدست مي آيد. الف) آزمايش بار مسطح، ب) جدول ارزشهاي نمونه ، ج) محاسبه استقرار فونداسيون .

روش نسبي بدست آوردن مقياسهاي واكنش شيب بوسيله ابزارهاي آزمايش بار كه در يك سطح چهار گوش 1ft (cm 30) قرار مي گيرد، انجام مي شود. ضعف اين روش آن است كه ضخامت محدودي از خاك در زمان مقايسه با بار لايه، قابل بارگيري است. اين نيازها نيازمند اصلاح براي شكل و بعد گستره است.

اين بروشور حاوي جداولي با مقياسهاي نمونه براي سطح cm 30 است، مانند آنچه توسط ترزاقي ارئه شده است (5.3) . وابستگي به آزمونهاي موقعيتي ، مانند آزمون استاندارد نفوذ (spt) نيز ارائه شده است، به عنوان مثال دي ملو (5.4) . اين جداول و همبستگي آنها دامنه وسيعي از مقاديري را كه مي توانند با مقياسها منتسب باشند را نشان مي دهند.

از اين رو مقياس واكنش شيب خاصيت و ويژگي خاك تلقي نمي شود اما با پاسخي به بار ارايه شده در سطح مورد بررسي است، ارزش آن در سطح آزمايش نيازمند تصحيح براي بعد و شكل فونداسيون واقعي است. اين تصحيح نقشي از چگونگي تغيير سختي خاك با عمق خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر مختصات خاك بتواند با الاستيك يكدست برابر در نظر گرفته شود، استقرار سطح آزمايش و فونداسيون تحت ميانگين فشار q را مي توان اينگونه محاسبه كرد.

فرمول (5.2)

I , I عوامل شكل براي صفحه چهار گوش (k 14/3) و براي فونداسيون، به ترتيب هستند. نسبت بين مقياسهاي فونداسيون و سطح خواهد بود (فرمول 5.3)

در مورد گستره بزرگ اگر بعد B مورد استفاده باشد، مقدار بسيار كمي از K بدست خواهد آمد. اگر بارها دور باشند، پهناي تاثير 2R در محل B استفاده مي شود. شعاع تاثير R بار اينگونه است؛ فرمول (5.4) براي گستره با ضخامت t، نسبت موقعيت V و مقياسهاي E.

مقياس همچنين مي تواند از پيش بيني استقرار فونداسيون واقعي بدست آيد. (5.5) در اين حالت گستره سخت و تحت فشار برابر با كل بار روي گستره در نظر گرفته مي شود. پيش بيني اتقرار مراحل مكانيك خاك را دنبال مي كند. با استقرار محاسبه شده در اين روش مقياس اينگونه است.

(فرمول 5.5)

Q ميانگين فشار به كار رفته و W استقرار گستره سخت است. اين روش اجازه محاسبه لايه ها را در سطوح مختلف فشار مي دهد كه در روشهاي قبلي ممكن نبود. بعلاوه پيش بيني استقرار كوتاه و بلند مدت مقياسي براي تحليل كوتاه و بلند مدت رفتار گستره ايجاد خواهد كرد.

استقرار رابطه بين K و مقياس جديد فضاي الاستيك آسان نيست زيرا پاسخي به سختي فونداسيون بستگي دارد. چنين رابطه اي بر پايه برابري استقرار صفحه سخت بر فضاي الاستيك يكنواخت استوار است. با سطحي مشابه در مورد وينكلر (5.1) كه چنين مي شود، (فرمول 5.6) . روابط ديگري بر پايه برابر كردن لحظات تمايل كه از هر دو مدل ايجاد مي شود وجود دارد.

(5.3) مرور طراحي گستره

فونداسيون در گستره در موارد زير انتخاب مي شود:

الف) مناطق با موقعيت متغيير كه به همديگر نزديك يا همپوشاني مي كنند.

ب) نياز به كاهش استقرارت ناهمسان

در عمل ، وقتي مناطق مذكور از نصف طرح بيشتر باشد، فونداسيون گسترده مد نظر قرار مي گيرد.

5.3.1 روشهاي ايستا

گستره ها را مي توان همچنين از روش هاي ايستا طراحي كرد ، كه فشار تماس مطابق با يكي از فرضيه هاي زير را ايجاد خواهد كرد (شكل 5.4).

الف) فشار تماس زير گستره به صورت خطي تغيير مي كند.

ب) فشار تماس در مناطق تاثير ستونها يكسان است.

فرضيه اول در گستره سخت كاربرد بيشتري دارد. در حاليكه فرضيه دوم در گستره انعطاف پذير كاربرد بيشتري دارد. اين روشها ايستا ناميده مي شوند زيرا هيچ توجهي به سازگاري بين استقرارها و فشارهاي تماسمطالب دیگر:
📌تحقیق نقش مربی📌تحقیق ارتباط كلامي (گفت و گو)📌تحقیق زنان در ایران📌تحقیق فرآيند، چگونگي و عوامل مؤثر در شكل گيري و دگرگوني سكونت گاههاي خودرو در ايران و منطقه كلانشهری📌پاورپوینت نرده هاي چوبي ساختمان📌تحقیق موقعيت كلي استان بوشهر📌تحقیق انواع نیروها📌تحقیق اکوسیستم جنگل های دریایی (جنگل های مانگرو در جهان)📌تحقیق جانوران جهان📌تحقیق نکات ایمنی در کارگاه چوب📌پاورپوینت اثر فشار هیدرواستاتیک بر ارزش مواد غذایی📌تحقیق جنگل های شمال📌پاورپوینت تحلیل مبلمان شهری نیمکت📌پاورپوینت راهسازی📌پاورپوینت مزاياي مطالعات اكتشافي📌پاورپوینت درس روش تحقیق رشته اقتصاد با موضوع شناسايي و جمع آوري اطلاعات و داده هاي آماري📌پاورپوینت روش تحقیق شيوه نگارش طرح نامه پژوهشي📌پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسي سازمان ها تالیف منوچهر صبوري انتشارات نشر شب تاب📌پاورپوینت مكانيزم راه رفتن انسان📌پاورپوینت روش هاي آماري📌پاورپوینت روش تحقيق📌پاورپوینت بررسی رفتاری سالمندان و کودکان📌پاورپوینت بررسی مسائل فقهی و حقوقی و قانونی پیوند اعضاء📌پاورپوینت معدن فیروزه نیشابور📌پاورپوینت ساختار و عملکرد قلب به زبان انگلیسی